اگر فقط یک روز از عمرمان باقی مانده باشد چه کارهایی باید انجام دهیم ؟

پرسش:
اگر فقط یک روز از عمرمان باقی مانده باشد چه کارهایی باید انجام دهیم ؟
پاسخ:
مهمترین کارهایی که در این یک روز می توان انجام داد از این قرار است:

1.توبه و انابه
2.ادا کردن حقوقی که از دیگران بر گردنم است
 3.رضایت طلبیدن از کسانی که با بی مهری من مواجه شده اند.
4.نوشتن وصیت نامه
  5.اختصاص مقداری از اموال برای به جا آوردن نماز و روزه قضا شده و رد مظالم
6.خواندن زیاد قرآن
7.خواندن دعای زیارت جامعه کبیره
8.توسل به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام
9. دستبوسی از پدر و مادر برای گذشت از درشتیها و طلب دعای خیر از ایشان
10.سجده شکر به آستان الهی برای آگاهی از این ساعت اخیر برای انجام برخی از کارهای ضروری
11.گریه برای غربت و مظلومیت امام حسین علیه السلام
12.اختصاص مالی برای خیرات و مبرات

دیدگاه جدیدی بگذارید