وظیفه شرعی کسی که پس از غسل جنابت، بر روی پای خودش، چسب ببیند، چیست؟

سؤال:
اگر بعد از غسل جنابت بر روی کف پای چپ جسمی را ببینیم گه به کف پا چسبیده است، آیا غسل باطل است و باید دوباره غسل کرد؟

پاسخ:
طبق نظر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (زید عزه):
در این جا آن چسب یا مانع رسیدن آب به پوست نبوده و با وجود آن، آب به پوست رسیده که غسل صحیح است یا مانع رسیدن آب به پوست بوده که بعد از بر طرف کردن مانع همان قسمت را به نیت غسل بشوید غسل صحیح است.

http://www.askdin.com/thread37886.html