چرا حضرت ابراهیم (علیه السلام) ـ بنابر نقل تورات ـ زنش را در اختیار پادشاه قرار داد؟

سؤال:
در تورات، حضرت ابراهیم (علیه السلام) به خاطر زنده ماندن خودش، همسرش را در اختیار مردان دیگر قرار می‌دهد که به این کار قوادی گفته می‌شود و گناه است! چرا خداوند کاری نکرد که حضرت ابراهیم (علیه السلام) ناچار به این کار نشود؟ چرا حضرت ابراهیم اینجا در حال دروغ گفتن است؟ چرا حضرت ابراهیم (علیه السلام) در قبال این که فرعون همسرش را به زنی گرفت، پول و میش و الاغ و ... دریافت کرد؟ 4. چرا فرعون به عذاب سخت مبتلا شد؟ فرعون که فکر می‌کرد این زن خواهر ابراهیم (علیه السلام) هست، نظرش را جلب کرد و پول و میش و الاق و ... هم پرداخت کرد؟ فرعون از کجا باید می‌دانست که حضرت ابراهیم دروغ گفته؟ آیا این جا نباید حضرت ابراهیم (علیه السلام) به بلای سخت دچار می شد؟ در پایان هم که وقتی فرعون فهمید کاری با حضرت ابراهیم (علیه السلام) نداشت و نشان می‌دهد مرد شرافتمندی بود و آن دو را روانه کرد و حتی اموالی که حضرت ابراهیم (علیه السلام) از راه قوادی به دست آورده بود را پس نگرفت!!

پاسخ:
از این تهمت‌ها در کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان نسبت به پیامبران الهی کم نیست و قطعا جعلی و ساختگی است.
ما معتقد هستیم که کتاب توارت و انجیل اصلی تحریف شده است و آن چه الآن دست پیروان این دو دین است کما این که از بعضی از صفحاتش مشخص است، بعدها توسط پیروان این ادیان جعل شده است.
درباره جعلیات کتاب مقدس می‌توان به مصادیق زیر اشاره کرد:
الف) کشتی گرفتن خدا با یعقوب. (1)
ب) پیامبری و برکت از آن عیسو برادر یعقوب بود و مادر یعقوب برکت را دزدید و به یعقوب داد (2) یعنی اهل پیامبری یعقوب طبق گفته کتاب مقدس آنان دزدی است.
ج) ازدواج ابرهیم با خواهر خود ساره:
در باب 20 از کتاب پیدایش از کتاب مقدس، در آیۀ 12 به نقل از ابراهیم می‌‍گوید که ساره همسر حضرت ابراهیم، خواهر اوست: «و فی الواقع‌ نيز او خواهر من‌ است‌، دختر پدرم‌، اما نه‌ دختر مادرم‌، و زوجه من است.»
د) پیامبر خدا به یکی از سرداران بزرگ (اوریا) خود خیانت می‌کند و با زنش زنا می‌کند و بعد او را به قتل می‌رساند! (3)
از این موارد در کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان فراوان یافت می‌شود و به‌ترین دلیل بر تحریف دین آنان است.

منابع:
1. پیدایش باب 32 بند 24.
2. در باب 27 کتاب پیدایش.
3. کتاب دوم سموئیل باب 11.

http://www.askdin.com/thread30291.html