آيا شمر نسبت فاميلي با حضرت عباس(علیه السلام) داشته است؟

آيا شمر نسبت فاميلي با حضرت عباس(علیه السلام) داشته است؟

بين آقا ابوالفضل العباس(عليه السلام) و شمر ملعون هيچ پيوند و نسبت فاميلي وجود نداشته است.

نسب شمر بدين صورت است: شمر بن ذي الجوشن بن شرحبيل بن الأعور بن عمر بن معاويه و که معاويه همان، ضباب بن كلاب باشد. يعني شمر از قبيله بني کلاب است‏.(۱)
اما ام البنين يا همان فاطمه کلابيه، نسبش عبارت است از : ام البنين فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب‏(۲)
پس در کلاب نسب هر دو به هم مي رسد و هردو کلابي هستند اما به هيچ وجه شمر برادر حضرت ام البنين نيست. و ا ينکه مي گويد: خواهر زادگان ما در امان هستند منظورش اين است که مادر ايشان از قبيله ماست و مانند خواهر ما محسوب مي شود نه اينکه واقعا خواهر ما باشد. در اعراب رسم بود اگر از ايشان دختري با طايفه ديگري ازدواج مي کرد حتي اگر چند نسل هم از او مي گذشت يعني فاصله حتي به چند نسل هم مي رسيد فرزندان او را با انتساباتي اين گونه خطاب قرار مي دادند .

 

پی نوشتها:

(۱). تاريخ الأمم و الملوك ، أبو جعفر محمد بن جرير طبري (م ۳۱۰)، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، بيروت، دار التراث ، چاپ دوم، ۱۳۸۷/۱۹۶۷.ج ۵ ص ۴۲۲.

(۲). عمدة الطالب، ابن عنبه، قم: انصاريان، ۱۴۱۷ق، ص ۳۲۷