چرائی حرمت بستن کراوات

پرسش:

میگویند کراوات چون فرهنگ غربی است، از آن استفاده نشود. مگر کت و شلوار از غرب نیامده است و یا تکنولوژیهایی که استفاده میکنیم برخی از غرب آمده است. لطف میکنید راهنمایی ام کنید؟

پاسخ:

ملاک نهی استفاده از برخی اموری که خاستگاه غربی دارند، به صرف این نیست که از غرب آمده باشد. در علم و تکنووژی خب این نیاز مشترک همه انسان هاست، اختصاصی به غربی ها ندارد، به همین خاطر علم و دانش و دستاوردهای آن در هر کجا که باشد اسلام توصیه به دنبال کردن آن دارد.

آن چیزی که در اسلام نهی شده است پیروی از فرهنگ بیگانگان است، مثلا این کراوات به خودیِ خود چیزی نیست که عقل تمامی بشر آن را خوب بداند یا برای زندگی ما ضرورت داشه باشد یا یک دستاورد علمی برای رفاه دنیوی و رفع نیازهای دنیوی انسان باشد. بلکه یک چیزی است که در فرهنگ غرب درست شده، سبک لباس پوشیدن آنهاست، مربوط به همه انسان ها نیست، مربوط به غرب است، خب در اینجا لزومی به پیروی از آن نیست. در مورد کت و شلوار هم همین مسئله صدق می کرد منتهی امروزه دیگر به یک لباس رایج در تمام دنیا تبدیل شده است و مصداق بارزی برای فرهنگ غرب به شمار نمیرود.

بنابراین در مجموع علم و تکنولوژی را باید از مباحث فرهنگی جدا کنیم، اسلام از تبعیت از بیگانگان در دومی نهی کرده است و دلیل آن هم این است که اولی به معنای تبعیت و خود کم بینی و تحقیر نیست، اما دومی به معنای تحقیر و خودکم بینی و کاهش عزت مسلمانان است.

به همین خاطر شما می بینید اگر یک دستاورد علمی در ایران یا شرق اتفاق بیفتد غرب از آن استقبال می کند، اما هرگز خواستار ورود نوع پوشش ما به داخل کشورهای خود نیستند. چون تاثیرپذیری فرهنگی یعنی وادادگی، یعنی وابستگی.

 

http://askdin.com/comment/1052208#comment-1052208