مومن فاسق

پرسش: من کنجکاوم که بدانم منظور از مومن فاسق کیست؟ آیا ما مومنانی که گناهانی انجام میدهیم فاسقیم؟ گناه باید به چه حدی برسد تا فرد را فاسق کند؟

 

 

پاسخ: صاحب کتاب «مفردات الفاظ القرآن» فسق را به معنای خارج شدن از حیطه شرع و عبور از محرمات و ممنوعات الهی معنا کرده است.(1)

 

بنابراین فسق به معنای ارتکاب هر گناهی اعم از صغیره و کبیره است. اما فاسق در برابر عادل به کسی گفته می شود که مرتکب گناه کبیره شده است و یا بر انجام گناه صغیره اصرار دارد. قرآن کریم درباره نسبت ایمان و فسق می فرماید:

 

«أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُون‏؛ آيا كسى كه با ايمان باشد همچون كسى است كه فاسق است؟! نه، هرگز اين دو برابر نيستند.»(2)

 

با توجه به این آیه شریفه فسق با ایمان کامل قابل جمع نیست و مومن و فاسق با یکدیگر برابر نیستند. البته فسق و گناه تنها نیز باعث کفر نمی شود. مگر اینکه بی اعتقادی و انکار خداوند متعال و ضروریات دین را به دنبال داشته باشد.

 

 

 

پی نوشت ها:

  1. فَسَقَ‏ فلان: خرج عن حجر الشّرع( راغب اصفهانی، مفردات، دارالقلم، بیروت، ص636).
  2. سجده، 18.
  3. http://askdin.com/comment/1042421#comment-1042421