شیخ جعفر کاشف الغطاء

پرسش:

در سده اخیر، یکی از مراجع دینی در اصفهان که در بین دو نماز سیدی از او کمک مالی خواست، آن مرجع گفت چیزی ندارم. آن سید آب دهان بر صورت آن عالم انداخت و او از مردم پول جمع کرد.آن عالم که بود؟

 

 

پاسخ:

این ماجرا در مورد عالم بزرگ جهان اسلام حضرت آیت الله «شيخ جعفر كاشف الغطاء» نقل شده است.شیخ جعفر کاشف الغطاء، در صدر خاندان کاشف الغطاء قرار دارد که از خاندان‌های علمی شیعی قرن ۱۳ و ۱۴ق است. عالمان بسیاری از این خاندان برخاسته‌اند؛ از جمله محمد حسین کاشف الغطا که از مراجع تقلید شیعه قرن ۱۴ قمری است.

 

آورده اند كه روزى شيخ جعفر كاشف الغطاء مبلغى پول بين فقراى اصفهان تقسيم كرد و پس از اتمام پول به نماز جماعت ايستاد، بين دو نماز كه مردم مشغول تعقيب نماز بودند، سيد فقيرِی وارد شد و آمد تا مقابل امام جماعت رسيده گفت: «اى شيخ مال جدّم [يعنى خمس] را به من بده!» شيخ فرمود: قدرى دير آمدى، متأسفانه چيزى باقى نمانده است، آن سيد، با كمال جسارت آب دهان خود را به ريش شيخ انداخت، آن حليم عالم نه تنها هيچ گونه عكس العمل خشونت آميزي از خود نشان نداد؛ بلكه برخاسته و در حالى كه دامن خود را گرفته بود، در ميان صفوف نمازگزاران گردش كرد و گفت هر كس ريش شيخ را دوست دارد، به سيد كمك كند. مردم كه ناظر اين صحنه بودند، اطاعت نموده دامن شيخ را پر از پول كردند، سپس همه پولها را آورده و به آن سيد تقديم كرد و سپس به نماز عصر ايستاد.(1)

 

 

 

پی نوشت:

(1). الفوايد الرضويه فى احوال علماء المذهب الجعفريه، ‏ قمى‏، عباس، بوستان كتاب‏، قم‏، 1385 شمسی، ‏چاپ: اول‏، ج ‏1، ص 140.

http://askdin.com/comment/1039112#comment-1039112