نسب سادات فاضلی

پرسش:
شجرنامه سادات فاضلی و مکی به کدام امام معصوم می رسد؟

پاسخ:
باتوجه به اینکه برخی از فامیلی های سادات به چند جد قبل آنان بر می گردد، به راحتی نمی توان مشخص کرد که این سادات از نسل کدام امام (علیه السلام) هستند. مثلا چهار جد قبلی شخصی قاسم بوده، شخصیت سرشناسی بوده از آن به بعد، این گروه از سادات به سادات قاسمی معروف شدند. نمی توان به راحتی گفت که قاسم جد چهارم آنان از نسل کدام امام است.

گاهی فامیلی های مشابه ای است که هر کدام به یکی از اجداد پیشینشان بر می گردد. مثلا در مشهد سید به نام قاسم در 150سال پیش وجود داشته و نسل وی را قاسمی می گویند. در همدان نیز در 200سال پیش سیدی به نام قاسم بوده و نسل وی را نیز قاسمی می گویند. بنابراین نمی توان گفت سادات قاسمی از کدام نسل هستند زیرا ممکن است شاخه های متعددی از سادات باشند که امروزه با سادات قاسمی شناخته میشوند.

ساداتی که نمی دانند از نسل کدام امام هستند اگر بتوانند تا هفت هشت جد قبلی خود را پیدا کنند و نیز بتوانند پیدا کنند که در کدام شهر میزیسته، شاید علمای انسابی فعلی، که از شاگردان آیه الله مرعشی نجفی هستند بتوانند شجرنامه آنها را پیدا کنند ولی با بیان تنها فامیلی نمی توان به شجرنامه دست یافت.

 

http://askdin.com/comment/1031800#comment-1031800