تعلق خمس به اصل پول و سپرده آن در بانک

پرسش:

1. مقداري پول را به عنوان سپرده در بانك دارم كه هر ماه سود آن را مي گيرم. آيا خمس به اصل پول و سود تعلق مي گيرد؟
2.خمس کفن خریداری شده چگونه است؟
(مرجع تقليد: حضرت آیت الله خامنه ای)

پاسخ:
1. اگر مال مذکور از منفعت کسب شما باشد، با گذشت سال خمسى، پرداخت خمس آن واجب است (مگر این که با پرداخت خمس آن، درآمد کسب با بقيه، وافى به هزينه‌‌ زندگى نباشد و يا اين که کسب با بقيه مال، مناسب با شأن عرفى نباشد که در این صورت، اصل پول خمس ندارد).
و همچنین سود حاصل در صورتی که تا سر سال خمسی باقی بماند، خمس دارد.

2. کفن خریداری شده، اگر سال از آن بگذرد و از درآمد بين سال خريده شده، خمس دارد و در صورت تعلق خمس، باید مبلغ مذکور را به دفتر مرجع تقلیدتان بپردازید.

منابع و مآخذ:
1. آیت الله خامنه ای، أجوبة الإستفتائات، سؤال 952.
2. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای در موارد خمس به آدرس:
http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=49

http://www.askdin.com/thread20952.html#post534303

دیدگاه جدیدی بگذارید