تقلید

تقلید

آیا پاسخ های موجود در استفتائات حکم تلقی می شود و برای مقلد الزام آور است؟

شهر جواب ـ استفتائاتی که به مرجع از ناحیه مردم می رسد و سپس جمع آوری شده و به عنوان یک اثر ، منتشر می گردد غالبا حاوی سئوالاتی درباره حکم موضوعات مختلف است و مرجع هم نظر و دیدگاه شرعی و فتوای فقهی خود را در مورد موضوعات مورد سئوال بیان می کند بنابراین از این جهت تفاوتی با رساله توضیح المسائل که حاوی فتاوای یک مرجع است ، ندارد