حضرت محمد (ص) : دانش خزائن و گنجينه ‏هاسـت و كـلـيدهاى آن پرسش است؛ پس، خدايتان رحمت كند، بپرسيد، كه با اين كار چهار نفر اجر مى‏‌يابند: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و دوستدار آنان.

دسته بندی معرفی: