دختری یک ساله دارم که به تازگی کمی عصبی شده و هرچه را که بخواهد و به او ندهیم شروع می کند خودش را می زند و یا سرش را به دیوار می کوبد باید چکار کنم که اینکار را نکند؟

سؤال:
دختری یک ساله دارم که به تازگی کمی عصبی شده و هرچه را که بخواهد و به او ندهیم شروع می کند خودش را می زند و یا سرش را به دیوار می کوبد باید چکار کنم که اینکار را نکند؟

پاسخ:
در مورد اینکه فرزند شما سرش را در و دیوار می کوبد باید عرض کنم این گونه رفتار به طور معمول تا 3 سالگی از بین می رود؛ بنابراین، نگران نباشید و اگر پس از 3 سالگی ادامه یافت یا بدتر شد، به متخصص مراجعه کنید. کودکان به ندرت با این عمل به خود آسیب می رسانند و به طور معمول از نظر ضربه و مکان، حساب شده می زنند، مگر این که در سیستم عصبی آنان مشکلی وجود داشته باشد. البته برای احتیاط جاهایی مثل لبه های تخت که احتمال آسیب رسانی دارند را با ضربه گیر بگیرید.
با این حال
ممکن است نخستین بار که این عمل را انجام داده، عکس العمل و نگرانی شدیدی را در شما دیده است و از آن پس برای رسیدن به خواسته هایش چنین می کند. توصیه می کنم با دیدن این حرکت کودک، احساساتی نشوید. می توانید صورت خود را برگردانید تا اضطراب و نگرانی شما را نبیند. این کار باعث می شود بعد از مدتی بفهمد که با کوبیدن سر به در و دیوار به خواسته هایش نخواهد رسید.
البته در کنار این مسئله باید نوع برخورد با خواسته های کودک را مدیریت کنید. توجه به همۀ خواسته ها و تسلیم مطلق در برابر فرزند یا سخت گیری زیادی، هر دو افراط و تفریط است و اثر منفی خواهند نداشت.

http://www.askdin.com/thread47213.html#post648009