دعای ماه رجب

پرسش:
آیا دعای رجبیه برای آقایان است خانم ها که ریش ندارند نمی توانند بخوانند؟ اصلا کسانی که مو ندارند باید این دعا را چگونه بخوانند؟

 

 

پاسخ:
این دعا برای عموم مومنین بوده و اختصاصی به مردان ندارد؛ «شیبه» در لغت به معنای موی سفید است که کنایه از پیری و ناتوانی است، البته به «مو» به طور مطلق هم گفته میشود.(1) بنابراین تعبیر «حرّم شیبتی علی النار» می تواند در وهله اول ناظر به پیری و ناتوانی باشد به این معنا که خدایا ناتوانی من در برابر آتش دوزخ را بنگر و آتش دوزخ را بر این ناتوان حرام کن، و نیز می¬تواند به معنای مطلق مو باشد که خداوندا موهای من را از آتش دوزخ دور نگه بدار.

 

در هر صورت طبق هر دو تحلیل گرفتن مو در دست اختصاصی به ریش ندارد تا مختص آقایان باشد و خانم ها می توانند به جای ریش و محاسن، درصورت امکان بخشی از موهای خود را بگیرند.(2) علاوه بر اینکه گرفتن مو در هنگام خواندن این دعا، همچون اصل خواندن این دعا مستحب است، بنابراین چه خانم ها و چه کسانی که اصلا مو ندارند میتوانند به خواندن خود دعا کفایت کنند؛ وقتی اصل دعایش مستحب است، طبیعتا به دست گرفتن بخشی از موها واجب نیست.

 

پی نوشت ها:
1. ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص512.
2. سایت آیت الله مکارم شیرازی به آدرس:https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46497&mid=259788

http://askdin.com/comment/1040052#comment-1040052