لیلة الرغائب

پرسش:
لیلة الرغائب شب رسیدن به آرزوها است؟
 
 
پاسخ:
اولین شب جمعه از ماه عظیم رجب را «لَیلَةُ الرَّغائِب» گویند كه شبی با ارزش و با عظمت است و از دو جهت دارای اهمیت است:
 
۱. از این جهت كه شب جمعه، خود دارای ویژگی و ارزش خاصی است و اعمال عبادی فراوانی در آن وارد شده و زمانِ عبادت و مناجات و عرض حاجات با قاضی الحاجات است.
 
۲. ماه رجب ماه خدا و هنگام عبادت و دعا و استغفار است و رحمت الهی در این ماه در حال ریزش و نزول است. پس لیلة الرغاب شرافت و ارزش شب جمعه و ماه رجب هر دو را در خود جمع نموده پس ارزشی دو چندان دارد.
 
كلمۀ "رغائب" جمع "رغیبه" به معنای چیزی كه مورد رغبت و میل است و نیز به معنای عطا و بخشش فراوان می‌باشد. بنابر بر معنای اول "لیلة الرغائب" یعنی شبی كه میل و توجه به عبادت و بندگی در آن فراوان است و بندگان خوب و شایسته خداوند در این شب تمایل زیادی به رفتن به در خانه خداوند و ارتباط و انس با معبود خویش دارند. بنابر معنای دوم "لیلة الرغاب" یعنی شبی كه در آن عطا و بخشش خداوند فراوان است و بندگان مخلص او با رو آوردن به بارگاه قدس ربوبی و خاكساری در برابر عظمت حق، شایسته دریافت انعام و عطا و بخشش بی‌كرانه حق می‌گردند. با توجه به این نکات، ترجمۀ لیلة الرغائب به شب رسیدن به آرزوهای دنیوی ترجمه دقیقی نخواهد بود.