نحوه مصرف پول کفاره روزه

پرسش:
آیا با پول کفاره میشود ماکارانی و برنج خرید؟
 
پاسخ :
طبق نظر همه مراجع: اگر برای کفاره، پول نان و گندم حساب کرده نمی شود با آن، جنس دیگر مثل برنج یا ماکارانی خرید