آيا نيت در هر شب از ماه رمضان لازم است؟

* انسان مي تواند در هر شب از ماه رمضان براي روزه فرداي آن نيّت كند و بهتر است كه شب اول ماه هم، نيّت روزه همه ماه را بنمايد. (امام، خامنه ‏اي، خوئي، تبريزي، فاضل، وحيد، صافي، شبيري، نوري، مكارم، سيستاني) (۱)
* جايز است در شب اول ماه نيت روزه همه ماه را بنمايد و احتياط واجب به تجديد نيت در هر شب ترك نشود. (بهجت)

پاورقي:
۱- توضيح المسائل ۱۶ مرجع، م ۱۵۵۱؛ العروه الوثقي، ج ۲، كتاب الصوم، فصل في النيه، م ۱۵؛ بهجت رساله، م ۱۲۶۴؛ سبحاني، رساله، م ۱۴۷۰؛ خامنه اي، استفتائات روزه، ص۲۰؛ سيستاني، رساله جامع، ج ۱، م ۱۹۳۲.