انتخاب نوع زندگی قبل از تولد

پرسش:
این موضوع که انسان خودش انتخاب کرده است که در کدام زمان به دنیا بیاید درست است؟ آیا خود انسان‌ها تعیین کرده‌اند که در چه وضعی به دنیا بیایند و زندگی کنند؟
 
 
پاسخ:
انسان قبل از دنیا چند عالم را پشت سر نهاده است: عالم ذر، عالم صلب، عالم رحم و سپس عالم دنیا.
البته در این که انسان در این عوالم چقدر اختیار و گستره عمل دارد، اختلاف نظرهایی هست و حتی درباره حقیقت و یا تمثیلی بودن این عوالم نیز اختلاف نظر وجود دارد.
آنچه بعد از تحقیق در آیات و روایات مختلف به دست می‌آید این است که انسان قبل از تولد هیچ انتخابی برای اینکه کجا و در چه خانواده‌ای و در چه وضعی در دنیا باشد ندارد بلکه بعد از ورود به دنیا با اختیار و انتخاب خود می‌تواند شرایط زندگی‌اش را تغیر می‌دهد.