احکام نجاسات

پرسش :

آیا نجاست با نور خورشید پاک میشود یا خیر؟

 

پاسخ :

طبق نظر همه مراجع : تابش آفتاب، زمین و پشت بام را پاک مى کند، و همچنین ظاهر ساختمان و درب و پنجره و مانند آن نیز با تابش آفتاب پاک می شود.سایر چیزها با آفتاب پاک نمی شود.