منبع حدیث «ای مالک! اگر شب هنگام، کسی را در حال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش نکن، شاید سحر، توبه کرده باشد و تو ندانی» چیست؟

سؤال:
منبع حدیث «ای مالک! اگر شب هنگام، کسی را در حال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش نکن، شاید سحر، توبه کرده باشد و تو ندانی» چیست؟

پاسخ:
جستجوهای زیادی انجام شد؛ اما روایتی با متن مورد نظر پیدا نشد.

http://www.askdin.com/thread46271.html