احکام غسل جنابت

پرسش :

آیا فردی که جنب نشده ولی غسل جنابت کنه آیا با اون غسل میتونه نماز بخونه؟

 

پاسخ :

طبق نظر همه مراجع : خیر کسی که جنب نشده و غسل جنابت کند چنین غسلی صحیح نیست و برای نماز باید وضو بگیرد.